ปรัชญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาศักยภาพของนักฟิสิกส์ให้มีองค์ความรู้ฟิสิกส์ในเชิงลึก มุ่งเน้น การทําวิจัยสาขาวิชาฟิสิกส์ในเชิงลึก เพิ่มบุคลากรด้านการสอน การทำวิจัย การช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นในสาขาวิชาฟิสิกส์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ วิจัยสร้าง องค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ระดับนานาชาติ ดุษฎีบัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม มีทักษะถ่ายทอด องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน