ระบบการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 10

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)

1.1 ระบบ
เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค
ภาคปกติ (การจัดการศึกษาเต็มเวลา) ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
ภาคพิเศษ (การจัดการศึกษาบางเวลา) ใช้ระยะการศึกษาไม่ก่อน 7 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี