รายชื่อนักศึกษา ป.เอก ภาคพิเศษ

รุ่นที่ 1

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 55632103101 นายภาณุวัฒน์  ไชยเชษฐ์ สำเร็จการศึกษาแล้ว

 

รุ่นที่ 2

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 57632103101 นายยุทธศาสตร์  คงชะสิงห์  
2 57632103102 นายครรชิต  สิงห์สุข ย้ายมาเทอม 1/59

 

รุ่นที่ 3

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 61632103101 นายธีรวุฒิ  สำเภา