รายชื่อนักศึกษา ป.เอก ภาคปกติ

รุ่นที่ 1

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 543JEe201 นายประครอง  เปลี่ยนเอก สำเร็จการศึกษาแล้ว
2 543JEe202 นายอาธรณ์  วรอัด สำเร็จการศึกษาแล้ว
3 543JEe203 นายหรรษกร  วรรธนะสาร สำเร็จการศึกษาแล้ว

 

รุ่นที่ 2

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 57532103101 นายอภิศักดิ์  แก้วไพศาล  
2 57532103102 นายจิระเดช  กัลยาเรือน  
3 57532103103 นางณัฐชนันท์  ปลายเนตร  
4 57532103104 นายครรชิต  สิงห์สุข  

 

รุ่นที่ 3

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 58532103101 นางสาวพนิดา  พิลาสุตา  

 

รุ่นที่ 4

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 59532103101 นายมีนา  ฤทธิร่วม  

 

รุ่นที่ 5

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 60532103102 Mr.Soe Ko Ko Aung  
1 60532103103 นางสาววนัชพร  นามหงษา  
2 60532103104 นายสุภศิษฎิ์  แพงสอน  

 

รุ่นที่ 6

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 61532103101 นายสมพร  เถาวัลแก้ว