วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. มีองค์ความรู้ฟิสิกส์ในเชิงลึก
2. มีความสามารถในการทําวิจัยด้านฟิสิกส์อย่างมีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล
3. มีคุณธรรม จิตวิทยาศาสตร์ และมีสํานึกที่ดีต่อการพัฒนาสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)

1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่
2. เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิตสร้างผลงานวิจัย นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และมีจรรยาบรรณของนักวิจัย
3. เพื่อให้ดุษฎับัณฑิตมีวิสัยทัศน์ก้าวหน้า คิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานคนเดียว และเป็นกลุ่มได้ มีคุณธรรมแะจริยธรรม มีทักษะการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน