ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เส้นทางนักวิจัย..จากภาครัฐสู่ภาคเอกชน” จาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร  ยิ้มนิรัญ

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เส้นทางนักวิจัย จากภาครัฐสู่ภาคเอกชน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร  ยิ้มนิรัญ จากสถาบันวิทยสิริเมธี ซึ่งเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้  ที่ห้อง 19213 อาคารเรียนรวม (ตึก 19) ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970021 โทรสาร 042-970022