เชิญเข้าฟังบรรยายพิเศษเรื่อง เทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และหน่วยปฏิบัติการวิจัยฟิล์มบาง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ

เรื่อง เทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง

โดย  ดร.พิทักษ์  เอี่ยมชัย และคณะ

หัวหน้าห้องปฏิบัติการฟิล์มบางเชิงแสง

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 

ณ ห้องประชุมศูนย์ใหญ่ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (ตึก 9) ชั้น 1

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 – 15.00 น.

Arrows-Down-iconลงทะเบียนArrows-Down-icon

ปิดลงทะเบียน (อัตโนมัติ) วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 23:55 น.

Arrows-Down-iconรายชื่อผู้ลงทะเบียนArrows-Down-icon

ขอเชิญเข้าฟังสัมมนาอย่างไม่เป็นทางการ

สาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับบัณฑิตศึกษา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าฟังการสัมมนา อย่างไม่เป็นทางการของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับบัณฑิตศึกษา ทุกวันอังคาร เวลา* 09:30 – 11:30 น. ห้อง 9223

*เวลาดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และอยู่ในช่วงเวลาไม่เกิน 11:30 น.