มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา โท – เอก ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ“มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา โท – เอก ประจำปีการศึกษา 2562”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เส้นทางนักวิจัย..จากภาครัฐสู่ภาคเอกชน” จาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร  ยิ้มนิรัญ

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เส้นทางนักวิจัย จากภาครัฐสู่ภาคเอกชน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร  ยิ้มนิรัญ จากสถาบันวิทยสิริเมธี ซึ่งเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้  ที่ห้อง 19213 อาคารเรียนรวม (ตึก 19) ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970021 โทรสาร 042-970022

เชิญเข้าฟังบรรยายพิเศษเรื่อง เทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และหน่วยปฏิบัติการวิจัยฟิล์มบาง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ

เรื่อง เทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง

โดย  ดร.พิทักษ์  เอี่ยมชัย และคณะ

หัวหน้าห้องปฏิบัติการฟิล์มบางเชิงแสง

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 

ณ ห้องประชุมศูนย์ใหญ่ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (ตึก 9) ชั้น 1

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 – 15.00 น.

Arrows-Down-iconลงทะเบียนArrows-Down-icon

ปิดลงทะเบียน (อัตโนมัติ) วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 23:55 น.

Arrows-Down-iconรายชื่อผู้ลงทะเบียนArrows-Down-icon