ขอเชิญเข้าฟังสัมมนาอย่างไม่เป็นทางการ

สาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับบัณฑิตศึกษา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าฟังการสัมมนา อย่างไม่เป็นทางการของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับบัณฑิตศึกษา ทุกวันอังคาร เวลา* 09:30 – 11:30 น. ห้อง 9223

*เวลาดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และอยู่ในช่วงเวลาไม่เกิน 11:30 น.