อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปี 2563

เผยเเพร่เมื่อ


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต (ดร.ครรชิต สิงห์สุข) และมหาบัณฑิต (นายสุรศักดิ์ ร่วมรักษ์) ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ACT&SACT2020 (Online)

เผยเเพร่เมื่อ


ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ACT&SACT2020 ครั้งที่ 6 ซึ่งในปีนี้จะจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ (E-conference) ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป. โท และ ป.เอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 2)

เผยเเพร่เมื่อ


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เปิดรับ สมัครนักศึกษาระดับ ป. โท – เอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 2) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 2 พ.ย. 63 (สำหรับภาคปกติ) และตั้งแต่วันนี้ถึง 29 พ.ย. 63 (สำหรับภาคพิเศษ)  สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่:
website: https://physicsgrad.snru.ac.th/
Face book: https://www.facebook.com/profile.php?id=100051435012095
โทร. 0639690453 (สายตรง)

– ระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม. ฟิสิกส์) ภาคปกติ 5 คน และภาคพิเศษ 5 คน
     แผนการศึกษา (แบบ ก 1) จบปริญญาตรีทางฟิสิกส์ เรียน ป. โท ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วย (ไม่มี Course work) 
     แผนการศึกษา (แบบ ก 2) จบปริญญาตรีทางฟิสิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เรียน ป. โท ทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วย และมี Course work 24 หน่วย 

– ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัญดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด. ฟิสิกส์) ภาคปกติ 5 คน และภาคพิเศษ 5 คน
     แผนการศึกษา (แบบ 1.1) จบปริญญาโททางฟิสิกส์ เรียน ป. เอก ทำวิทยานิพนธ์ 48 หน่วย (ไม่มี Course work) 
     แผนการศึกษา (แบบ 1.2) จบปริญญาตรีทางฟิสิกส์ เรียน ป. เอก ทำวิทยานิพนธ์ 72 หน่วย (ไม่มี Course work) 
     แผนการศึกษา (แบบ 2.1) จบปริญญาโททางฟิสิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เรียน ป. เอก ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วย และมี Course work 12 หน่วย 
     แผนการศึกษา (แบบ 2.2) จบปริญญาตรีทางฟิสิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เรียน ป. เอก ทำวิทยานิพนธ์ 48 หน่วย และมี Course work 24 หน่วย  

รายละเอียดแผนการศึกษาเพิ่มเติม (Click!!) 

Congratulations!!
A paper published in “Theoretical and Applied Climatology” 2020

เผยเเพร่เมื่อ


Congratulations!!

A paper published in “Theoretical and Applied Climatology” 2020

A paper that Assoc. Prof. Dr.Wilawan Kumharn (W. Kumharn), Prof. Dr.Serm Janjai (S. Janjai), Prof. Dr.Hitoshi Irie (H. Irie), and Miss Oradee Pilahome (O. Pilahome) has been published in Theoretical and Applied Climatology (Scopus, Q2 and IF = 2.882). The paper is entitled “Aerosol size distribution using Thailand ground-based instruments and climate variables” Kumharn, W., Janjai, S., Irie, H. et al. Aerosol size distribution using Thailand ground-based instruments and climate variables. Theor Appl Climatol (2020). https://doi.org/10.1007/s00704-020-03328-8 


อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปี 2563

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ACT&SACT2020 (Online)

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป. โท และ ป.เอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 2)

อาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

Congratulations!!
A paper published in “Theoretical and Applied Climatology” 2020

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วิลาวรรณ์ คำหาญ อาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนักวิจัยดีเด่น

หัวหน้าหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงาน

นายทดสอบ ทดสอบ

เเนะนำ