อ่านเพิ่มเติม

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564

เผยเเพร่เมื่อ


ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564 
– ภาคปกติ ขยายเวลาถึง 30 มิถุนายน 2564
– ภาคปกติ ขยายเวลาถึง 11 กรกฎาคม 2564
>>> สมัครได้ที่ https://gsmis.snru.ac.th/admission/

รายละเอียดการรับสมัคร
หลักสูตรปริญาโท (วท.ม.)  สาขาวิชาฟิสิกส์ –> แบบ ก รับสมัคร 5 คน // แบบ ข รับสมัคร 10 คน
หลักสูตรปริญาเอก (ปร.ด.)  สาขาวิชาฟิสิกส์ –> แผน 1.1 และ 2.1 รับสมัคร 5 คน // แผน 1.2 และ 2.2 รับสมัคร 5 คน
>>> สอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่ ผศ.ดร.อาธรณ์ วรอัด (ประธานหลักสูตร) โทร. 0639690453

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อาธรณ์ วรอัด อาจารย์ประจำหลักสูตร ป. โท-เอก (ฟิสิกส์) ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ


ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อาธรณ์ วรอัด อาจารย์ประจำหลักสูตร ป. โท-เอก (ฟิสิกส์) ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน อาจารย์ประจำหลักสูตร ป. โท-เอก (สาขาวิชาฟิสิกส์) ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์


ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน อาจารย์ประจำหลักสูตร ป. โท-เอก (สาขาวิชาฟิสิกส์) ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2564


ลักสูตรปรับปรุง 2564 ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก อ.ว. แล้วเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564


อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อาธรณ์ วรอัด อาจารย์ประจำหลักสูตร ป. โท-เอก (ฟิสิกส์) ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน อาจารย์ประจำหลักสูตร ป. โท-เอก (สาขาวิชาฟิสิกส์) ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2564

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปี 2563

หัวหน้าหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงาน

นายทดสอบ ทดสอบ

เเนะนำ