อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน อาจารย์ประจำหลักสูตร ป. โท-เอก (สาขาวิชาฟิสิกส์) ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์


ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน อาจารย์ประจำหลักสูตร ป. โท-เอก (สาขาวิชาฟิสิกส์) ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2564


ลักสูตรปรับปรุง 2564 ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก อ.ว. แล้วเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปี 2563

เผยเเพร่เมื่อ


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต (ดร.ครรชิต สิงห์สุข) และมหาบัณฑิต (นายสุรศักดิ์ ร่วมรักษ์) ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ACT&SACT2020 (Online)

เผยเเพร่เมื่อ


ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ACT&SACT2020 ครั้งที่ 6 ซึ่งในปีนี้จะจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ (E-conference) ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563


อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน อาจารย์ประจำหลักสูตร ป. โท-เอก (สาขาวิชาฟิสิกส์) ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2564

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปี 2563

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ACT&SACT2020 (Online)

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป. โท และ ป.เอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 2)

หัวหน้าหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงาน

นายทดสอบ ทดสอบ

เเนะนำ