อ่านเพิ่มเติม

A paper published in Ceramic International

เผยเเพร่เมื่อ


Congratulations!!

A paper published in Ceramic International

A paper that Mr.Somporn Thoawonkeaw, Prof. Dr.Tosawat Seetawan and Asst. Prof. Dr.Athorn Vora-ud are co-author, has been accepted to publish in Ceramic International (Impact Factor: 4.527; Q1, Elsevier Press). The paper is entitled ” Relaxation of residual stress-controlled thermopower factor in transparent-flexible Ti-doped ZnO thin films “. D.C. Truong et al. (2021) Ceramic International.

DOI: 10.1016/j.ceramint.2021.10.043

Your personalized Share Link: https://authors.elsevier.com/a/1dvFL%7E2-F3pK0

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษในงานสัมมนาฟิสิกส์ ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 2 ตุลาคม 2564

เผยเเพร่เมื่อ


ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษในงานสัมมนาฟิสิกส์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “การใช้ศาสตร์การเร่งปฏิกิริยาเชิงคำนวณสำหรับอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี” โดย ผศ. ดร.ศุภฤกษ์ ประเสริฐธรรม  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่าน zoom online:

Topic: สัมมนาฟิสิกส์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์
Time: Oct 2, 2021 08:30 AM Bangkok
Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/92988369394?pwd=QVJ5enQ1Zk54eW16d1FEeWJTU3JVZz09
Meeting ID: 929 8836 9394
Passcode: 1234

 

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564

เผยเเพร่เมื่อ


ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564 
– ภาคปกติ ขยายเวลาถึง 30 มิถุนายน 2564
– ภาคปกติ ขยายเวลาถึง 11 กรกฎาคม 2564
>>> สมัครได้ที่ https://gsmis.snru.ac.th/admission/

รายละเอียดการรับสมัคร
หลักสูตรปริญาโท (วท.ม.)  สาขาวิชาฟิสิกส์ –> แบบ ก รับสมัคร 5 คน // แบบ ข รับสมัคร 10 คน
หลักสูตรปริญาเอก (ปร.ด.)  สาขาวิชาฟิสิกส์ –> แผน 1.1 และ 2.1 รับสมัคร 5 คน // แผน 1.2 และ 2.2 รับสมัคร 5 คน
>>> สอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่ ผศ.ดร.อาธรณ์ วรอัด (ประธานหลักสูตร) โทร. 0639690453

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อาธรณ์ วรอัด อาจารย์ประจำหลักสูตร ป. โท-เอก (ฟิสิกส์) ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ


ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อาธรณ์ วรอัด อาจารย์ประจำหลักสูตร ป. โท-เอก (ฟิสิกส์) ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564


อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

A paper published in Ceramic International

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษในงานสัมมนาฟิสิกส์ ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 2 ตุลาคม 2564

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อาธรณ์ วรอัด อาจารย์ประจำหลักสูตร ป. โท-เอก (ฟิสิกส์) ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน อาจารย์ประจำหลักสูตร ป. โท-เอก (สาขาวิชาฟิสิกส์) ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

หัวหน้าหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงาน

นายทดสอบ ทดสอบ

เเนะนำ