ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Physics
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
Master of Science (Physics)
ชื่อย่อ
วท.ม. (ฟิสิกส์)
M.Sc. (Physics)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)

ภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)
ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Physics)
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)
Doctor of Philosophy (Physics)
ชื่อย่อ
ปร.ด. (ฟิสิกส์)
Ph.D. (Physics)