ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อาธรณ์ วรอัด อาจารย์ประจำหลักสูตร ป. โท-เอก (ฟิสิกส์) ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อาธรณ์ วรอัด อาจารย์ประจำหลักสูตร ป. โท-เอก (ฟิสิกส์) ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคการศึกษา 2/2562

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภาคการศึกษา 2/2562 ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภาคการศึกษา 2/2562

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภาคการศึกษา 2/2562 ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้กำหนดการสอบขึ้นในระหว่างวันที่  5 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ขอเชิญเข้าฟังสัมมนาอย่างไม่เป็นทางการ

เผยเเพร่เมื่อ

สาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับบัณฑิตศึกษา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าฟังการสัมมนา อย่างไม่เป็นทางการของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับบัณฑิตศึกษา ทุกวันอังคาร เวลา* 09:30 – 11:30 น. ห้อง 9223

*เวลาดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และอยู่ในช่วงเวลาไม่เกิน 11:30 น.