ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564

เผยเเพร่เมื่อ


ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564 
– ภาคปกติ ขยายเวลาถึง 30 มิถุนายน 2564
– ภาคปกติ ขยายเวลาถึง 11 กรกฎาคม 2564
>>> สมัครได้ที่ https://gsmis.snru.ac.th/admission/

รายละเอียดการรับสมัคร
หลักสูตรปริญาโท (วท.ม.)  สาขาวิชาฟิสิกส์ –> แบบ ก รับสมัคร 5 คน // แบบ ข รับสมัคร 10 คน
หลักสูตรปริญาเอก (ปร.ด.)  สาขาวิชาฟิสิกส์ –> แผน 1.1 และ 2.1 รับสมัคร 5 คน // แผน 1.2 และ 2.2 รับสมัคร 5 คน
>>> สอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่ ผศ.ดร.อาธรณ์ วรอัด (ประธานหลักสูตร) โทร. 0639690453

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2564


ลักสูตรปรับปรุง 2564 ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก อ.ว. แล้วเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ACT&SACT2020 (Online)

เผยเเพร่เมื่อ


ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ACT&SACT2020 ครั้งที่ 6 ซึ่งในปีนี้จะจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ (E-conference) ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป. โท และ ป.เอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 2)

เผยเเพร่เมื่อ


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เปิดรับ สมัครนักศึกษาระดับ ป. โท – เอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 2) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 2 พ.ย. 63 (สำหรับภาคปกติ) และตั้งแต่วันนี้ถึง 29 พ.ย. 63 (สำหรับภาคพิเศษ)  สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่:
website: https://physicsgrad.snru.ac.th/
Face book: https://www.facebook.com/profile.php?id=100051435012095
โทร. 0639690453 (สายตรง)

– ระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม. ฟิสิกส์) ภาคปกติ 5 คน และภาคพิเศษ 5 คน
     แผนการศึกษา (แบบ ก 1) จบปริญญาตรีทางฟิสิกส์ เรียน ป. โท ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วย (ไม่มี Course work) 
     แผนการศึกษา (แบบ ก 2) จบปริญญาตรีทางฟิสิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เรียน ป. โท ทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วย และมี Course work 24 หน่วย 

– ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัญดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด. ฟิสิกส์) ภาคปกติ 5 คน และภาคพิเศษ 5 คน
     แผนการศึกษา (แบบ 1.1) จบปริญญาโททางฟิสิกส์ เรียน ป. เอก ทำวิทยานิพนธ์ 48 หน่วย (ไม่มี Course work) 
     แผนการศึกษา (แบบ 1.2) จบปริญญาตรีทางฟิสิกส์ เรียน ป. เอก ทำวิทยานิพนธ์ 72 หน่วย (ไม่มี Course work) 
     แผนการศึกษา (แบบ 2.1) จบปริญญาโททางฟิสิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เรียน ป. เอก ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วย และมี Course work 12 หน่วย 
     แผนการศึกษา (แบบ 2.2) จบปริญญาตรีทางฟิสิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เรียน ป. เอก ทำวิทยานิพนธ์ 48 หน่วย และมี Course work 24 หน่วย  

รายละเอียดแผนการศึกษาเพิ่มเติม (Click!!) 

ขอแสดงความยินดี กับ นายสุรศักดิ์ ร่วมรักษ์ นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับทุนโครงการ TGIST (สวทช.)

เผยเเพร่เมื่อ


นายสุรศักดิ์ ร่วมรักษ์  นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ป.เอก) ชั้นปีที่ 2 ได้รับทุนโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำปี 2563 โดยมี รศ. ดร.ทศวรรษ สีตะวัน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ดร. บราลี ชนสมบัติ นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เป็นที่ปรึกษาร่วม 


ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อาธรณ์ วรอัด อาจารย์ประจำหลักสูตร ป. โท-เอก (ฟิสิกส์) ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคการศึกษา 2/2562

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภาคการศึกษา 2/2562

ขอเชิญเข้าฟังสัมมนาอย่างไม่เป็นทางการ