ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

A paper accepted in Solar RRL

เผยเเพร่เมื่อ

Congratulations!!

A paper accepted in Solar RRL (High impact factor and top score for Ph.D. Students)

A paper that Mr.Soe Ko Ko Aung (International Ph.D. Student) is a first author, Prof. Dr.Tosawat Seetawan and Prof. Dr.Gerrit Boschloo are corresponding author, has been accepted to publish in Solar RRL (Impact Factor: 8.582; Q1, Wiley Online Library). The paper is entitled ” Improved Efficiency of Perovskite Solar Cells with Low-Temperature Processed Carbon by Introduction of a Doping-Free Polymeric Hole Conductor”. This work is co-laboratory between SNRU (Thailand) and Uppsala University (Sweden) through Thailand International Cooperation  Agency (TICA) and  the Royal Golden Jubilee (RGJ) (Grant No. PHD/0101/2560).

DOI: https://doi.org/10.1002/solr.202100773

Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/solr.202100773

A paper accepted in Physica B: Condensed Matter

เผยเเพร่เมื่อ

Congratulations!!

A paper accepted in Physica B: Condensed Matter

A paper entitled “Transparent thermoelectric properties of copper iodide thin films” has been accepted to publish in Physica B: Condensed Matter (Impact Factor: 2.436; Q2, Elsevier Press). This work is co-working inside SNRU as follows; Asst. Prof. Dr. Athorn Vora-ud is the first author and corresponding author, Asst. Prof. Kongphope Chaarmart, Assoc. Prof.  Wassana Kasensin, Assoc. Prof. Dr.Sarawoot Boonkirdram, and Prof. Dr.Tosawat Seetawan are joint co-authors. 

DOI: 10.1016/j.physb.2021.413527

Online: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921452621006827

A paper published in Ceramic International

เผยเเพร่เมื่อ

Congratulations!!

A paper published in Ceramic International

A paper that Mr.Somporn Thoawonkeaw, Prof. Dr.Tosawat Seetawan and Asst. Prof. Dr.Athorn Vora-ud are co-author, has been accepted to publish in Ceramic International (Impact Factor: 4.527; Q1, Elsevier Press). The paper is entitled ” Relaxation of residual stress-controlled thermopower factor in transparent-flexible Ti-doped ZnO thin films “. D.C. Truong et al. (2021) Ceramic International.

DOI: 10.1016/j.ceramint.2021.10.043

Your personalized Share Link: https://authors.elsevier.com/a/1dvFL%7E2-F3pK0

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2564

ลักสูตรปรับปรุง 2564 ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก อ.ว. แล้วเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อาธรณ์ วรอัด อาจารย์ประจำหลักสูตร ป. โท-เอก (ฟิสิกส์) ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคการศึกษา 2/2562

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภาคการศึกษา 2/2562

ขอเชิญเข้าฟังสัมมนาอย่างไม่เป็นทางการ