ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน อาจารย์ประจำหลักสูตร ป. โท-เอก (สาขาวิชาฟิสิกส์) ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน อาจารย์ประจำหลักสูตร ป. โท-เอก (สาขาวิชาฟิสิกส์) ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปี 2563

เผยเเพร่เมื่อ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต (ดร.ครรชิต สิงห์สุข) และมหาบัณฑิต (นายสุรศักดิ์ ร่วมรักษ์) ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

Congratulations!!
A paper published in “Theoretical and Applied Climatology” 2020

เผยเเพร่เมื่อ

Congratulations!!

A paper published in “Theoretical and Applied Climatology” 2020

A paper that Assoc. Prof. Dr.Wilawan Kumharn (W. Kumharn), Prof. Dr.Serm Janjai (S. Janjai), Prof. Dr.Hitoshi Irie (H. Irie), and Miss Oradee Pilahome (O. Pilahome) has been published in Theoretical and Applied Climatology (Scopus, Q2 and IF = 2.882). The paper is entitled “Aerosol size distribution using Thailand ground-based instruments and climate variables” Kumharn, W., Janjai, S., Irie, H. et al. Aerosol size distribution using Thailand ground-based instruments and climate variables. Theor Appl Climatol (2020). https://doi.org/10.1007/s00704-020-03328-8 

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วิลาวรรณ์ คำหาญ อาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนักวิจัยดีเด่น

เผยเเพร่เมื่อ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร. วิลาวรรณ์  คำหาญ อาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนักวิจัยดีเด่น   เข้ารับโล่นักวิจัยดีเด่นในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6” (6th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference (RUNIRAC VI) ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เผยเเพร่เมื่อ

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 9) ชั้น 2 โดยคณะผู้ประเมินในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.สุรจิตร์ พระเมือง ประธานกรรมการ ผศ. ดร.ไวรุจ อิ่มโพ กรรมการ และ ผศ. ดร.นพรัตน์ สิทธิวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 

ขอแสดงความยินดี กับ นายสุรศักดิ์ ร่วมรักษ์ นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับทุนโครงการ TGIST (สวทช.)

เผยเเพร่เมื่อ

นายสุรศักดิ์ ร่วมรักษ์  นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ป.เอก) ชั้นปีที่ 2 ได้รับทุนโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำปี 2563 โดยมี รศ. ดร.ทศวรรษ สีตะวัน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ดร. บราลี ชนสมบัติ นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เป็นที่ปรึกษาร่วม 

Congratulations!! A paper published in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020

เผยเเพร่เมื่อ

Congratulations!!

A paper published in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020

A paper that Miss Oradee Pilahome (M. Sc. student) is a first author and the corresponding author by Assoc. Prof. Dr.Wilawan Kumharn (Advisor) has been published in IOP Conference Series (Scopus, IOP publishing). The paper is entitled “Trends of Climate Variables and Aerosol Optical Depth in Thailand”. O. Pilahome, C. Homchampa, W. Kumharn. (2020). IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 489 (2020) 012029
doi:10.1088/1755-1315/489/1/012029

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคการศึกษา 2/2562

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภาคการศึกษา 2/2562 ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Congratulations!! A paper published in Thin Solid Films

เผยเเพร่เมื่อ

A paper that Dr. Athorn Vora-ud is a first and corresponding author, has been accepted to publish in Thin Solid Films (Impact Factor: 1.888; Q2, Elsevier Press). The paper is entitled  “Rapid thermal annealing induced the c-axis (00 l) preferred orientation and the p-type thermoelectric properties of Bi-Sb-Te thin films”. A. Vora-ud, S. Thaowonkaew,     J. Khajonrit, K. Singsoog, P. Muthitamongkol, C. Chananonnawathorn, N. Chanlek, M. Horprathum, S. Maensiri and T. Seetawan. (2020) Thin Solid Films, 706: 138094-5. doi.org/10.1016/j.tsf.2020.138094