ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วิลาวรรณ์ คำหาญ อาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนักวิจัยดีเด่น

เผยเเพร่เมื่อ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร. วิลาวรรณ์  คำหาญ อาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนักวิจัยดีเด่น   เข้ารับโล่นักวิจัยดีเด่นในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6” (6th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference (RUNIRAC VI) ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เผยเเพร่เมื่อ

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 9) ชั้น 2 โดยคณะผู้ประเมินในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.สุรจิตร์ พระเมือง ประธานกรรมการ ผศ. ดร.ไวรุจ อิ่มโพ กรรมการ และ ผศ. ดร.นพรัตน์ สิทธิวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 

ขอแสดงความยินดี กับ นายสุรศักดิ์ ร่วมรักษ์ นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับทุนโครงการ TGIST (สวทช.)

เผยเเพร่เมื่อ

นายสุรศักดิ์ ร่วมรักษ์  นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ป.เอก) ชั้นปีที่ 2 ได้รับทุนโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำปี 2563 โดยมี รศ. ดร.ทศวรรษ สีตะวัน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ดร. บราลี ชนสมบัติ นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เป็นที่ปรึกษาร่วม 

Congratulations!! A paper published in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020

เผยเเพร่เมื่อ

Congratulations!!

A paper published in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020

A paper that Miss Oradee Pilahome (M. Sc. student) is a first author and the corresponding author by Assoc. Prof. Dr.Wilawan Kumharn (Advisor) has been published in IOP Conference Series (Scopus, IOP publishing). The paper is entitled “Trends of Climate Variables and Aerosol Optical Depth in Thailand”. O. Pilahome, C. Homchampa, W. Kumharn. (2020). IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 489 (2020) 012029
doi:10.1088/1755-1315/489/1/012029

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคการศึกษา 2/2562

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภาคการศึกษา 2/2562 ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Congratulations!! A paper published in Thin Solid Films

เผยเเพร่เมื่อ

A paper that Dr. Athorn Vora-ud is a first and corresponding author, has been accepted to publish in Thin Solid Films (Impact Factor: 1.888; Q2, Elsevier Press). The paper is entitled  “Rapid thermal annealing induced the c-axis (00 l) preferred orientation and the p-type thermoelectric properties of Bi-Sb-Te thin films”. A. Vora-ud, S. Thaowonkaew,     J. Khajonrit, K. Singsoog, P. Muthitamongkol, C. Chananonnawathorn, N. Chanlek, M. Horprathum, S. Maensiri and T. Seetawan. (2020) Thin Solid Films, 706: 138094-5. doi.org/10.1016/j.tsf.2020.138094

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.หรรษกร วรรธนะสาร อาจารย์ประจำหลักสูตร ป. โท-เอก (ฟิสิกส์) ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

ดร.หรรษกร วรรธนะสาร อาจารย์ประจำหลักสูตร ป. โท-เอก (ฟิสิกส์) ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 381/2563 ณ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563