ปรัชญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

ปรัชญา

มหาบัณฑิตมีความเป็นเลิศทางฟิสิกส์  งานวิจัย  สร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและวิาชีพ  และสร้างสิ่งประดิษฐ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)

ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิตมีความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์  วิจัย  สร้างองค์ความรู้ใหม่  และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ