วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางฟิสิกส์ วิจัย  และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
  2. เพื่อให้มหาบัณฑิตถ่ายทอดองค์ความรู้วิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ
  3. เพื่อให้มหาบัณฑิตสร้างสิ่งประดิษฐ์จากงานวิจัย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ วิจัย  และสร้างองค์ความรู้ใหม่
  2. เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิตถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ในระดับชาติและนานาชาติ
  3. เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิตพัฒนาสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม จากงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ให้ใช้ประโยชน์ได้จริง