อาจารย์ประจำหลักสูตร

ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน
Professor Dr.Tosawat  Seetawan
คุณวุฒิสูงสุด (สาขา)               สถาบัน
ปร.ด. (ฟิสิกส์)                             มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ
1. ฟิสิกส์
2. เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก
3. การจำลองทางวัสดุศาสตร์
E-mail: t_seetawan@snru.ac.th
SCOPUS Link
รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวรรณ์ คำหาญ
Associate Professor Dr.Wilawan  Kumharn
คุณวุฒิสุงสุด (สาขา)                 สถาบัน 
Ph.D. (Atmospheric Sciences)    The University of Manchester
ความเชี่ยวชาญ
ฟิสิกส์บรรยกาศ
E-mail: wilawan_kumharn@yahoo.com
SCOPUS Link
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หรรษกร  วรรธนะสาร
Assistant Professor Dr.Hussakorn  Wattanasarn
คุณวุฒิสูงสุด (สาขา)               สถาบัน 
ปร.ด. (ฟิสิกส์)                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ความเชี่ยวชาญ
1. ฟิสิกส์
2. เทคโนโลยีเพียโซอิเล็กทริก
E-mail: w_hussakorn@snru.ac.th
SCOPUS Link
 
รองศาสตราจารย์ ดร.อาธรณ์  วรอัด
Associate Professor Dr.Athorn  Vora-ud
คุณวุฒิสูงสุด (สาขา)              สถาบัน 
ปร.ด. (ฟิสิกส์)                              มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ความเชี่ยวชาญ
1. ฟิสิกส์
2. เทคโนโลยีฟิล์มบาง
E-mail: athornvora-ud@snru.ac.th
SCOPUS Link