ระบบการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค  ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  3  ภาคการศึกษาแต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)

เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดยแบ่งหลักสูตรจัดระบบการศึกษา  ดังนี้
หลักสูตรปริญญาเอกแบบ 1.1 และหลักสูตรปริญญาเอกแบบ 2.1
การจัดการศึกษาเต็มเวลาใช้ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาแต่ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
หลักสูตรปริญญาเอกแบบ 1.2 และหลักสูตรปริญญาเอกแบบ 2.2
การจัดการศึกษาเต็มเวลาใช้ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษาแต่ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา