รายชื่อนักศึกษา ป.เอก ภาคปกติ

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 543JEe201 นายประครอง  เปลี่ยนเอก สำเร็จการศึกษาแล้ว
2 543JEe202 นายอาธรณ์  วรอัด สำเร็จการศึกษาแล้ว
3 543JEe203 นายหรรษกร  วรรธนะสาร สำเร็จการศึกษาแล้ว

รุ่นที่ 2

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 57532103101 นายอภิศักดิ์  แก้วไพศาล สำเร็จการศึกษาแล้ว
2 57532103102 นายจิระเดช  กัลยาเรือน สำเร็จการศึกษาแล้ว
3 57532103103 นางณัฐชนันท์  ปลายเนตร สำเร็จการศึกษาแล้ว
4 57532103104 นายครรชิต  สิงห์สุข สำเร็จการศึกษาแล้ว

รุ่นที่ 3

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 58532103101 นางสาวพนิดา  พิลาสุตา -กำลังศึกษา (แผน 1.1)
-เริ่ม 1/2558

รุ่นที่ 4

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 59532103101 นายมีนา  ฤทธิร่วม  สำเร็จการศึกษาแล้ว

รุ่นที่ 5

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 60532103102 Mr.Soe Ko Ko Aung -กำลังศึกษา (แผน 1.1)
-เริ่ม 1/2560
1 60532103103 นางสาววนัชพร  นามหงษา -กำลังศึกษา (แผน 1.1)
-เริ่ม 2/2560
2 60532103104 นายสุภศิษฎิ์  แพงสอน -กำลังศึกษา (แผน 1.1)
-เริ่ม 2/2560

รุ่นที่ 6

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 61532103101 นายสมพร  เถาวัลแก้ว

-กำลังศึกษา (แผน 2.1)   
-เริ่ม 2/2561  

รุ่นที่ 7

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 62532103101 นายสุรศักดิ์  ร่วมรักษ์ -กำลังศึกษา (แผน 1.1)
-เริ่ม 1/2562

รุ่นที่ 8

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 63532103101 นางสาวอรดี พิลาโฮม -กำลังศึกษา (แผน 1.1)
-เริ่ม 2/2563

รุ่นที่ 9

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 64532103101 ว่าที่ร้อยตรีอาจศึก มามีกุล -กำลังศึกษา (แผน 2.1)
-เริ่ม 1/2564