รายชื่อนักศึกษา ป.เอก ภาคพิเศษ

รุ่นที่ 1

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 55632103101 นายภาณุวัฒน์  ไชยเชษฐ์ สำเร็จการศึกษาแล้ว

รุ่นที่ 2

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 57632103101 นายยุทธศาสตร์  คงชะสิงห์ สำเร็จการศึกษาแล้ว
2 57632103102 นายครรชิต  สิงห์สุข สำเร็จการศึกษาแล้ว

รุ่นที่ 3

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 61632103101 นายธีรวุฒิ  สำเภา ลาออก

รุ่นที่ 4

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 62632103101 นายวัสยษฏิ์  อนันต์ปรีชากร กำลังศึกษา (แผน 1.1)