รายชื่อนักศึกษา ป.โท ภาคปกติ

ยยชรุ่นที่ 1

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 523EFe201 นายธีรวุฒิ  สำเภา สำเร็จการศึกษาแล้ว
2 523EFe202 นายหรรษกร  วรรธนะสาร สำเร็จการศึกษาแล้ว
3 523EFe203 นายอาธรณ์  วรอัด สำเร็จการศึกษาแล้ว

รุ่นที่ 2

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 533EFe201 นางสาวพัสรา  ข้ามมา สำเร็จการศึกษาแล้ว
2 533EFe202 นางสาวณัฐญาพร  บุญมีทองอยู่ สำเร็จการศึกษาแล้ว
3 533EFe203 นายพิทยา  วงศ์ชาชม พ้นสภาพ
4 533EFe204 นางสาวนวลศิริ  จันทร์สีเมือง สำเร็จการศึกษาแล้ว

รุ่นที่ 3

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 55325103101 นายครรชิต  สิงห์สุข สำเร็จการศึกษาแล้ว
2 55325103102 นางสาวศศิมณี  บุญมีทองอยู่ พ้นสภาพ
3 55325103103 นายสันติ  ผิวผ่อง สำเร็จการศึกษาแล้ว
4 55325103104 นายสุริยา  ศรีชัย สำเร็จการศึกษาแล้ว
5 55325103105 นางสาวชลิดา  นาโควงค์ สำเร็จการศึกษาแล้ว
6 55325103106 นายจักรกฤษ  กองพิมาย สำเร็จการศึกษาแล้ว
7 55325103201 นางสาวพนิดา  พิลาสุตา สำเร็จการศึกษาแล้ว

รุ่นที่ 4

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 57325103101 นายวัฒนา  โพธิ์ตันคำ สำเร็จการศึกษาแล้ว
2 57325103102 นายนัทที  โคตรทุมมี สำเร็จการศึกษาแล้ว
3 57325103103 นายสุภศิษฎ์  แพงสอน สำเร็จการศึกษาแล้ว
4 57325103105 นายสมพร  เถาวัลแก้ว สำเร็จการศึกษาแล้ว
5 57325103106 นายมีนา  ฤทธิร่วม สำเร็จการศึกษาแล้ว

รุ่นที่ 5

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 58325103101 นางสาวธนภรณ์  เประยะโพธิ์เดช ลาออกแล้ว
2 58325103102 นางสาววนัชพร  นามหงษา สำเร็จการศึกษาแล้ว

รุ่นที่ 6

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 59325103101 นายสุรศักดิ์  ร่วมรักษ์  สำเร็จการศึกษาแล้ว

รุ่นที่ 7

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 60325103101 นางสาวอรพรรณ เหมะธุลิน สำเร็จการศึกษาแล้ว
2 60325103102 นางสาวอรดี พิลาโฮม สำเร็จการศึกษาแล้ว
3 60325103103 นายวัชระ ชาวหมู่ สำเร็จการศึกษาแล้ว

รุ่นที่ 8

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 61325103101 นางสาวกนกวรรณ ณะใจ พ้นสภาพ
2 61325103102 นายธีรดนย์ เทศประสิทธิ์ พ้นสภาพ
3 61325103103 นายกรณ์  แก้วบุตร พ้นสภาพ

รุ่นที่ 9

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 61325103104 นางสาวเมขลา  อินสว่าง สำเร็จการศึกษาแล้ว
2 61325103105 นางภาขวัญ  คำสิงห์ ลาออกแล้ว

รุ่นที่ 10

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 64325103101 นายยุทธพิชัย  แจนโกนดี กำลังศึกษา แผน ก2 (เริ่ม 1/2564)
2 64325103101 นายไวชยา นิสสาวรรณ กำลังศึกษา แผน ก1 (เริ่ม 2/2564)

รุ่นที่ 11

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 66325103101 นายณัฐวัฒน์ อนุวงษา กำลังศึกษา แผน ก1 (เริ่ม 1/2566)