รายชื่อนักศึกษา ป.โท ภาคพิเศษ

รุ่นที่ 1

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 523EFe101 นายอภิศักดิ์  แก้วไพศาล สำเร็จการศึกษาแล้ว
2 523EFe102 นางอุไร  สีตะวัน สำเร็จการศึกษาแล้ว
3 523EFe103 นายไผ่  ผากา สำเร็จการศึกษาแล้ว

รุ่นที่ 2

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 533EFe104 นางสาวรุ่งรัตน์  นนตระอุดร พ้นสภาพ
2 533EFe105 นางสาวสำเนียง  ลุนพัฒน์ สำเร็จการศึกษาแล้ว

รุ่นที่ 3

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 543EFe101 นางสาวอรพรรณ  ไวแพน สำเร็จการศึกษาแล้ว
2 543EFe102 นางสาวประภาวรรณ  ทองศรี สำเร็จการศึกษาแล้ว
3 543EFe103 นางสาวอมรรัตน์  นามสอน สำเร็จการศึกษาแล้ว
4 543EFe104 นายณรงค์  แก่นจันทร์ พ้นสภาพ
5 543EFe105 นางสาววิราพร  ยศรุ่งเรื่อง พ้นสภาพ

รุ่นที่ 4

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 55425103101 นายวัสยษฎิ์  อนันต์ปรีชากร สำเร็จการศึกษาแล้ว

รุ่นที่ 5

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 56425103101 William  C. Nixon พ้นสภาพ

รุ่นที่ 6

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 58425103101 นางสาวสิริพร  ต้นโนนเชียง พ้นสภาพ
2 58425103102 นางรุ่งรัตน์  นนตระอุดร สำเร็จการศึกษาแล้ว

รุ่นที่ 7

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 60425103101 นายวิทยา  ผิวงาม  สำเร็จการศึกษาแล้ว

รุ่นที่ 8

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 63425103101 นางสาวธนพร  จันทร์โคตร  สำเร็จการศึกษาแล้ว
(แผน ก1)
2 63425103102 นายร่มธรรม  ไชยมงคล กำลังศึกษา

รุ่นที่ 9

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 64425103101 นายจุตรวิทย์ วงละคร กำลังศึกษา

รุ่นที่ 10

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 65425103101 นางสาวกมลวรรณ โพชะโน กำลังศึกษา