หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ป. โท ฟิสิกส์)

นักศึกษาจำนวนภาคการศึกษาค่าบำรุงการศึกษา (หน่วย : บาท)
ต่อภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร
ภาคปกติ4 ภาคการศึกษา13,00052,000
ภาคพิเศษ5 ภาคการศึกษา17,00085,000  

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ป. เอก ฟิสิกส์)

แผนการศึกษานักศึกษาจำนวนภาคการศึกษาค่าบำรุงการศึกษา (หน่วย : บาท)
ต่อภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 และ 2.1ภาคปกติ6 ภาคการศึกษา27,500165,000
ภาคพิเศษ6 ภาคการศึกษา27,500165,000
แบบ 1.2 และ 2.2
(โทควบเอก) 
ภาคปกติ10 ภาคการศึกษา27,500275,000
ภาคพิเศษ10 ภาคการศึกษา27,500275,000