อัตราค่าบำรุงการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ป. โท ฟิสิกส์)

นักศึกษา จำนวนภาคการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา (หน่วย : บาท)
ต่อภาคการศึกษา ตลอดหลักสูตร
ภาคปกติ 4 ภาคการศึกษา 13,000 52,000
ภาคพิเศษ 5 ภาคการศึกษา 22,000 110,000

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ป. เอก ฟิสิกส์)

แผนการศึกษา นักศึกษา จำนวนภาคการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา (หน่วย : บาท)
ต่อภาคการศึกษา ตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 และ 2.1 ภาคปกติ 6 ภาคการศึกษา 27,500 165,000
ภาคพิเศษ 6 ภาคการศึกษา 55,000 330,000
แบบ 1.2 และ 2.2  ภาคปกติ 10 ภาคการศึกษา 27,500 275,000
ภาคพิเศษ 10 ภาคการศึกษา 55,000 550,000