แผนการศึกษาหลักสูตร 2564

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก อ.ว. แล้วเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดหลักสูตร ป.โท (ฉบับย่อ) (คลิก!!)  รายละเอียดหลักสูตร ป.เอก (ฉบับย่อ) (คลิก!!)