ทุนการศึกษาและวิจัย

 • ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจณาภิเษก (คปก.) (สำหรับผู้สนใจศึกษาเฉพาะในหลักสูตรปริญญาเอก)
  • ผู้ได้รับทุน
   • ดร.อาธรณ์  วรอัด;  คปก. รุ่นที่ 16 (พ.ศ. 2557-2559) สำเร็จการศึกษาแล้ว
   • ดร.มีนา ฤทธิร่วม;  คปก. รุ่นที่ 18 (พ.ศ. 2559-2562) สำเร็จการศึกษาแล้ว
   • ดร.วนัชพร นามหงษา; คปก. รุ่นที่ 20 (พ.ศ. 2560-2564) สำเร็จการศึกษาแล้ว
   • Dr.Soe Ko Ko Aung; คปก. รุ่นที่ 20 โครงการร่วมไทย-สวีเดน (พ.ศ. 2560-2564) สำเร็จการศึกษา
   • นายสุภศิษฎิ์  แพงสอน; คปก. รุ่นที่ 22 (พ.ศ. 2563-2565) กำลังศึกษา
   • นางสาวอรดี พิลาโฮม; คปก. รุ่นที่ 24 (พ.ศ. 2565-2567) กำลังศึกษา
 • ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา วช. (สำหรับผู้สนใจศึกษาทั้งในหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก)
  • ผู้ได้รับทุน ป.เอก
   • ดร.ณัฐชนันท์  ปลายเนตร (พ.ศ. 2560-2562) สำเร็จการศึกษาแล้ว
 • ทุนผู้ช่วยวิจัย (สำหรับผู้สนใจศึกษาทั้งในหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก) ผู้สนใจสามารถสอบถามอาจารย์ประจำหลักสูตรได้โดยตรง
  • ผู้ได้รับทุน ป.เอก
   • นายสมพร  เถาวัลแก้ว; ผู้ช่วยวิจัยโครงการวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (พ.ศ. 2562-2564) กำลังศึกษา
  • ผู้ได้รับทุน ป.โท
   • นางสาวกนกวรรณ ณะใจ; ผู้ช่วยวิจัยโครงการวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (พ.ศ. 2563-2564) กำลังศึกษา