ห้องปฏิบัติการวิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก ติดต่อได้ที่ ศ. ดร.ทศวรรษ สีตะวัน; E-mail: t_seetawan@snru.ac.th
ห้องปฏิบัติการวิจัยฟิล์มบาง ติดต่อได้ที่ ผศ. ดร.อาธรณ์ วรอัด; E-mail: athornvora-ud@snru.ac.th
ห้องปฏิบัติการวิจัยเพียโซอิเล็กทริก ติดต่อได้ที่ ผศ. ดร.หรรษกร วรรธนะสาร; E-mail: w_hussakorn@snru.ac.th
– ห้องปฏิบัติการวิจัยฝุ่นละอองและบรรยากาศ ติดต่อได้ที่ รศ. ดร.วิลาวรรณ์ คำหาญ; E-mail: wilawan_kumharn@yohoo.com