แผนการศึกษาหลักสูตรปี 59

 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แผน 1.1)

 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แผน 2.1)