ACT & SACT2020 Conference

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ACT&SACT2020 ครั้งที่ 6 ซึ่งในปีนี้จะจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ (E-conference) ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563