หัวข้อข่าว

Joint Thailand/Sweden PhD Scholarships 19/08/2019

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป. โท – เอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 2)

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 38th international conference on thermoelectrics and the 4th asian conference on thermoelectrics” ณ Gyeongju hwabaek international convention center ประเทศเกาหลี

ไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา 2560

C O N G R A T U R A T I O N S – PHYSICIST 2017

The 4th Southeast Asia Conference on Thermoelectrics 2016

บรรยายพิเศษ เรื่อง ”เทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง”

ขอแสดงความยินดี