หัวข้อข่าว

A paper published in Atmospheric Environment (2022)

A paper published in Instrumentation Mesure Metrologie (2022)

A paper published in Journal of Polymer Research (2022)

Promote วารสาร ISI ที่ได้รับการตีพิมพ์ในปี 2021-2022

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.วิลาวรรณ์ คำหาญ อาจารย์ประจำหลักสูตร และคณะ ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์) “ระบบเฝ้าระวังฝุ่น PM2.5 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (AIRESAN)

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคการศึกษา 1/2565

A paper accepted in Solar RRL

A paper accepted in Physica B: Condensed Matter

A paper published in Ceramic International

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษในงานสัมมนาฟิสิกส์ ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 2 ตุลาคม 2564