หัวข้อข่าว

Promote วารสาร ISI ที่ได้รับการตีพิมพ์ในปี 2021-2022

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.วิลาวรรณ์ คำหาญ อาจารย์ประจำหลักสูตร และคณะ ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์) “ระบบเฝ้าระวังฝุ่น PM2.5 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (AIRESAN)

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคการศึกษา 1/2565

A paper accepted in Solar RRL

A paper accepted in Physica B: Condensed Matter

A paper published in Ceramic International

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษในงานสัมมนาฟิสิกส์ ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 2 ตุลาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อาธรณ์ วรอัด อาจารย์ประจำหลักสูตร ป. โท-เอก (ฟิสิกส์) ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน อาจารย์ประจำหลักสูตร ป. โท-เอก (สาขาวิชาฟิสิกส์) ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์