หัวข้อข่าว

A paper published in Remote Sensing Applications: Society and Environment

A paper published in Sensors and Actuators: A. Physical (2022)

Congratulations!!

A paper accepted in Energy Technology (2022)

A paper published in Atmospheric Environment (2022)

A paper published in Instrumentation Mesure Metrologie (2022)

A paper published in Journal of Polymer Research (2022)

Promote วารสาร ISI ที่ได้รับการตีพิมพ์ในปี 2021-2022

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.วิลาวรรณ์ คำหาญ อาจารย์ประจำหลักสูตร และคณะ ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์) “ระบบเฝ้าระวังฝุ่น PM2.5 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (AIRESAN)

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคการศึกษา 1/2565