การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เผยเเพร่เมื่อ 887 เข้าชม

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 9) ชั้น 2 โดยคณะผู้ประเมินในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.สุรจิตร์ พระเมือง ประธานกรรมการ ผศ. ดร.ไวรุจ อิ่มโพ กรรมการ และ ผศ. ดร.นพรัตน์ สิทธิวงศ์ กรรมการและเลขานุการ