ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วิลาวรรณ์ คำหาญ อาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนักวิจัยดีเด่น

เผยเเพร่เมื่อ 1252 เข้าชม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร. วิลาวรรณ์  คำหาญ อาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนักวิจัยดีเด่น   เข้ารับโล่นักวิจัยดีเด่นในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6” (6th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference (RUNIRAC VI) ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม